Công ty chuyên nhận ‌hướng‌ ‌dẫn‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌

‌hướng‌ ‌dẫn‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌

Công ty chuyên nhận ‌hướng‌ ‌dẫn‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌

Hiện‌ ‌nay,‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌tăng‌ ‌cao‌ ‌bởi‌ ‌loại‌ ‌quả‌ ‌này‌ ‌chứa‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌chất‌ ‌dinh‌ ‌dưỡng.‌ ‌Vì‌ ‌thế,‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌người‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌để‌ ‌ăn‌ ‌hoặc‌ ‌để‌ sản xuất.‌ ‌Nhưng‌ ‌không‌ ‌phải‌ ‌ai‌ ‌cũng‌ ‌trồng‌ ‌được‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌cho‌ ‌năng‌ ‌suất‌ ‌cao.‌ ‌Vậy‌ ‌nên‌ ‌tìm‌ ‌các‌ ‌đơn vị ‌chuyên‌ ‌‌nhận‌ ‌hướng‌ ‌dẫn‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌là‌ ‌rất‌ ‌quan‌ ‌trọng.‌ ‌

‌hướng‌ ‌dẫn‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌
Hướng‌ ‌dẫn‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌

Vậy‌ ‌đơn vị ‌nào‌ ‌nhận‌ ‌đào‌ ‌tạo‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌cho‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌cao?‌ ‌

Thông‌ ‌tin‌ ‌trong‌ ‌bài‌ ‌viết‌ ‌này‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌bạn‌ ‌lựa‌ ‌chọn‌ ‌được‌ ‌địa‌ ‌điểm‌ ‌dạy‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌tốt‌ ‌nhất!‌ ‌

 Nhận‌ ‌hướng‌ ‌dẫn‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌

Dưa‌ ‌lưới‌ ‌là‌ ‌cây‌ ‌ăn‌ ‌quả‌ ‌có‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌sinh‌ ‌trưởng‌ ‌ngắn,‌ ‌trồng‌ ‌được‌ ‌nhiều‌ ‌vụ‌ ‌trong‌ ‌năm‌. Cũng‌ ‌giống‌ ‌như‌ ‌trồng‌ ‌các‌ ‌loại‌ ‌nông‌ ‌sản‌ ‌khác.‌ ‌Trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌cần‌ ‌phải‌ ‌lựa‌ ‌chọn‌ ‌được‌ ‌thời‌ ‌điểm‌ ‌gieo‌ ‌giống,‌ ‌địa‌ ‌điểm‌ ‌trồng.‌ ‌Cũng‌ ‌như‌ ‌phương‌ ‌pháp‌ ‌trồng‌ ‌và‌ ‌quy‌ ‌trình‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới để‌ ‌đạt‌ ‌được‌ ‌năng‌ ‌suất‌ ‌cao,‌ ‌cho‌ ‌quả‌ ‌to,‌ ‌ngọt,‌ ‌thơm‌ ‌và‌ ‌giòn.‌ ‌ ‌

Lựa‌ ‌chọn‌ ‌thời‌ ‌điểm‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌

Dưa‌ ‌lưới‌ ‌là‌ ‌cây‌ ‌ưa‌ ‌nhiệt‌ ‌nên‌ ‌rất‌ ‌thích‌ ‌hợp‌ ‌trồng‌ ‌ở‌ ‌Việt‌ ‌Nam.‌ ‌Đặc‌ ‌biệt‌ ‌là‌ ‌từ‌ ‌tháng‌ ‌2‌ ‌đến‌ ‌tháng‌ ‌9.‌ ‌Theo‌ ‌đó,‌ ‌có‌ ‌hai‌ ‌vụ‌ ‌gieo‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌là:‌ ‌

– Vụ‌ ‌xuân:‌ ‌Trồng‌ ‌từ‌ ‌tháng‌ ‌2,‌ ‌đầu‌ ‌tháng‌ ‌3.‌ ‌Thu‌ ‌hoạch‌ ‌vào‌ ‌tháng‌ ‌4‌ ‌và‌ ‌tháng‌ ‌5.‌ ‌

– Vụ‌ ‌thu‌ ‌đông:‌ ‌Trồng‌ ‌từ‌ ‌tháng‌ ‌8‌ ‌và‌ ‌tháng‌ ‌9.‌ ‌Thi‌ ‌hoạch‌ ‌vào‌ ‌tháng‌ ‌11‌ ‌và‌ ‌tháng‌ ‌12.‌ ‌

Tuy‌ ‌nhiên,‌ ‌nếu‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌trong‌ ‌chậu‌ ‌hay‌ ‌trong‌ ‌thùng‌ ‌xốp‌ ‌thì‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌trồng‌ ‌thêm‌ ‌một‌ ‌vụ‌ ‌từ‌ ‌giữa‌ ‌tháng‌ ‌2‌ ‌đến‌ ‌tháng‌ ‌9.‌ ‌Tuy‌ ‌nhiên,‌ ‌cần‌ ‌giữ‌ ‌đủ‌ ‌độ‌ ‌ấm‌ ‌cho‌ ‌cây vì‌ ‌khi‌ ‌gặp‌ ‌lạnh,‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌sẽ‌ ‌dễ‌ ‌bị‌ ‌sâu‌ ‌bệnh,‌ ‌năng‌ ‌suất‌ ‌thấp‌ ‌và‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌quả‌ ‌không‌ ‌được‌ ‌cao.‌ ‌

Để‌ ‌hiểu‌ ‌rõ‌ ‌hơn,‌ ‌người‌ ‌trồng‌ ‌nên‌ ‌tìm‌ ‌đơn vị ‌‌nhận‌ ‌hướng‌ ‌dẫn‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌‌ ‌có‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm‌ ‌và‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp.‌ ‌

Lựa‌ ‌chọn‌ ‌địa‌ ‌điểm‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌

Hiện‌ ‌nay,‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌có‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌phương‌ ‌pháp‌ ‌khác‌ ‌nhau.‌ ‌Chính‌ ‌vì‌ ‌thế‌ ‌địa‌ ‌điểm‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌cũng‌ ‌rất‌ ‌đa‌ ‌dạng:‌ ‌

– Trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌trên‌ ‌sân‌ ‌thượng‌ ‌dùng‌ ‌các‌ ‌bao‌ ‌nilon,‌ ‌chậu‌ ‌nhựa,‌ ‌thùng‌ ‌xốp,‌ ‌khay,…‌ ‌

– Trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌ngoài‌ ‌đồng,‌ ‌ruộng‌ ‌để‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌

– Trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌trong‌ ‌nhà‌ ‌màng,‌ ‌nhà‌ ‌kính‌ ‌với‌ ‌quy‌ ‌mô‌ ‌cao,‌ ‌cho‌ ‌năng‌ ‌suất‌ ‌lớn.‌ ‌ ‌

Các‌ ‌phương‌ ‌pháp‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌

Hiện‌ ‌nay,‌ ‌có‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌phương‌ ‌pháp‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌khác‌ ‌nhau.‌ ‌Tùy‌ ‌thuộc‌ ‌vào‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌và‌ ‌quy‌ ‌mô‌ ‌mà‌ ‌sẽ‌ ‌lựa‌ ‌chọn‌ ‌các‌ ‌phương‌ ‌pháp‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌sau:‌ ‌

– Phương‌ ‌pháp‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌trong‌ ‌nhà‌ ‌màng,‌ ‌nhà‌ ‌kính‌ ‌

– Phương‌ ‌pháp‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌ngoài‌ ‌ruộng‌ ‌

– Phương‌ ‌pháp‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌thủy‌ ‌canh‌ ‌

Tuy‌ ‌nhiên,‌ ‌dù‌ ‌trồng‌ ‌theo‌ ‌phương‌ ‌pháp‌ ‌nào‌ ‌thì‌ ‌đều‌ ‌phải‌ ‌đảm‌ ‌bảo‌ ‌các‌ ‌quy‌ ‌trình‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌dưới‌ ‌đây.‌ ‌

Quy‌ ‌trình‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌năng‌ ‌suất‌ ‌

Để‌ ‌có‌ ‌năng‌ ‌suất‌ ‌cao,‌ ‌ngoài‌ ‌việc‌ ‌lựa‌ ‌chọn‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌gieo‌ ‌trồng,‌ ‌địa‌ ‌điểm‌ ‌trồng‌ ‌cây.‌ ‌Thì‌ ‌việc‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌cần‌ ‌phải‌ ‌đảm‌ ‌bảo‌ ‌các‌ ‌quy‌ ‌trình‌ ‌sau‌ ‌đây:‌ ‌

– Chọn‌ ‌hạt‌ ‌giống,‌ ‌gieo‌ ‌hạt‌ ‌giống‌ ‌và‌ ‌chăm‌ ‌sóc‌ ‌cây‌ ‌con‌ ‌

– Lựa‌ ‌chọn‌ ‌chậu‌ ‌và‌ ‌chuẩn‌ ‌bị‌ ‌giá‌ ‌thể‌ ‌

Đơn vị ‌nhận‌ ‌hướng‌ ‌dẫn‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌

Do‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌tìm‌ ‌hiểu‌ ‌học‌ ‌kỹ‌ ‌thuật,‌ ‌phương‌ ‌pháp‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌tăng‌ ‌cao.‌ ‌Rất‌ ‌nhiều‌ ‌đơn‌ ‌vị‌ ‌nhận‌ ‌đào‌ ‌tạo‌ ‌cách‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới,‌ ‌gây‌ ‌khó‌ ‌khăn‌ ‌cho‌ ‌sự‌ ‌lựa‌ ‌chọn‌ ‌của‌ ‌các‌ ‌học‌ ‌viên.‌ ‌Tuy‌ ‌nhiên,‌ ‌việc‌ ‌tìm‌ ‌đến‌ ‌các‌ đơn vị ‌đào‌ ‌tạo‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp‌ ‌và‌ ‌uy‌ ‌tín‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌học‌ ‌viên‌ ‌nhận‌ ‌được‌ ‌nhiều‌ ‌kỹ‌ ‌thuật‌ ‌và‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm‌ ‌hơn.‌ ‌ ‌

Nếu‌ ‌bạn‌ ‌chưa‌ ‌lựa‌ ‌chọn‌ ‌được‌ đơn vị ‌đào‌ ‌tạo‌ ‌kỹ‌ ‌thuật‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌ưng‌ ‌ý‌ ‌và‌ ‌chất‌ ‌lượng.‌ ‌Có‌ ‌thể‌ ‌lựa‌ ‌chọn‌ ‌Kieufarm.‌ ‌Nơi‌ ‌đây‌ ‌chuyên‌ ‌‌nhận‌ ‌hướng‌ ‌dẫn‌ ‌trồng‌ ‌dưa‌ ‌lưới‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp‌ ‌và‌ ‌chất‌ ‌lượng.‌ ‌Ngoài‌ ‌ra,‌ ‌Kieufarm‌ ‌còn‌ ‌cung‌ ‌cấp‌ ‌các‌ ‌nông‌ ‌sản‌ ‌sạch,‌ ‌đa‌ ‌dạng‌ ‌chủng‌ ‌loại.‌ ‌

Dưới đây là một số hình ảnh nhà màng trồng dưa lưới mà chúng tôi đã  chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật trồng dưa lưới và thi công với diện tích mỗi dự án lên đến hàng chục nghìn mét vuông trải dài khắp cả nước:

Thi công nhà màng trồng măng tây
Thi công nhà màng trồng dưa lưới
Thi công nhà màng trồng măng tây
Thi công nhà màng trồng dưa lưới
Thi công nhà màng trồng măng tây
Thi công nhà màng trồng dưa lưới
Thi công nhà màng trồng măng tây
Thi công nhà màng trồng dưa lưới
Thi công nhà màng trồng măng tây
Thi công nhà màng trồng dưa lưới

Một lần nữa, Quý khách có nhu cầu tìm đơn vị thi công nhà màng trồng dưa lưới hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN PHÚ LÂM TÂY

– Địa chỉ: 310 An Phú Đông 27, Phường An Phú Đông, Quận 12. TP.HCM

– SĐT: 1900633527

– Email: kieufarm@gmail.com

– Website: https://kythuatdualuoi.vn/

– Website: https://kieufarm.vn/

– Website: http://trongmangtay.vn/

Một số bài viết liên quan:

Chuyên lắp đặt và cung cấp hệ thống tưới dưa lưới

Công ty chuyên đào tạo phương pháp trồng dưa lưới

Công ty chuyên đào tạo kỹ thuật trồng dưa lưới

Công ty chuyên đào tạo cách trồng dưa lưới

Công ty thu mua dưa lưới

Chuyên thi công nhà màng trồng dưa lưới

Nhận làm nhà trồng dưa lưới hoàn thiện từ A đến Z

Công ty chuyên lắp đặt nhà màng trồng dưa lưới

Công ty chuyên nhận hướng dẫn trồng dưa lưới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *